Politica de confidențialitate

Citește mai jos informațiile referitoare la confidențialitatea datelor tale pe site-ul Citizen Act.

I. INTRODUCERE

Politica de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) descrie datele cu caracter personal prelucrate, de ce aceste date sunt prelucrate, explică cum sunt acestea folosite, ce drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și cum ne puteți contacta, așa că va rugăm să o citiți cu atenție.

Termenii date cu caracter personal, prelucrare, stocare, operator, destinatar, persoană imputernicită, precum și orice termeni scriși cu caractere cursive (de exemplu, date cu caracter personal) utilizați în cadrul prezenței Politici de confidențialitate vor avea sensul definit de Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul 2016/679) („GDPR„).

Centrul pentru Politici Cetătenesti „Citizen Act” cu sediul social în municipiul București, Bulevardul Iuliu Maniu nr 52-72 Bl. 3, sc. D, et. 3, ap. 133 este operatorul responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă asigurăm că Centrul pentru Politici Cetătenesti „Citizen Act” prelucrează datele cu caracter personal ale colaboratorilor, angajaților și partenerilor comerciali în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Centrul pentru Politici Cetătenesti „Citizen Act” respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal ale angajaților, colaboratorilor și a oricăror parteneri persoane fizice despre care deține astfel de date cu caracter personal („persoane vizate”).

II. DATELE PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal prelucrate de către Centrul pentru Politici Cetătenesti „Citizen Act” sunt următoarele:

 • nume, prenume, adresă, CNP, cont bancar și adresă de e-mail;

III. SCOPUL ÎN CARE SUNT UTILIZATE DATELE PRELUCRATE ȘI PERIOADA DE STOCARE

În cadrul activitătii sale, Centrul pentru Politici Cetătenesti „Citizen Act” colectează date cu caracter personal în îndeplinirea următoarelor scopuri:

 • înscrierea în asociație;
 • păstrarea evidențelor financiar contabile a asociației;
 • depunere formulare 230;
 • transmiterea de newsletter către membrii și colaboratorii asociației;

Centrul pentru Politici Cetătenesti „Citizen Act” prelucrează datele cu caracter personal numai în scopurile menționate mai sus și limitate în timp la trei ani de la încetarea calitătii de membru, cu excepția cazului în care se impune un termen mai lung pentru respectarea oricăror obligații legale.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în vederea transmiterii de newslettere despre care ați putea fi interesat, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră valabil exprimat și până la momentul în care vă veți retrage consimțământul.

IV. TRANSPARENȚA

Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” va furniza următoarele informații către persoanele vizate ale căror date cu caracter personal le prelucrează:

 • identitatea și datele de contact ale Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act”;
 • scopul prelucrării datelor cu caracter prsonal și temeiul juridic al prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, dacă este cazul;
 • în cazul în care Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” intenționează să transfere date cu caracter către țări terțe sau organizații internaționale și o trimitere la garanțiile pe care le-a instituit în acest sens și cum să obțină o copie a acestora;
 • perioada pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 • drepturile persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • sursa din care provin datele cu caracter personal în cazul în care aceste date au fost obținute în legătură cu persoanele vizate.

V. LEGITIMITATEA ȘI CORECTITUDINEA PRELUCRĂRII

Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” va prelucra datele cu caracter personal în mod corect, legal și transparent.
Pentru aceasta, Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act”:

 • va prelucra datele cu caracter personal numai în scopuri specificate, explicite și legitime și nu vor prelucra datele cu caracter personal într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;
 • nu va prelucra date cu caracter personal care sunt irelevante, excesive sau inadecvate, având în vedere scopurile pentru care aceste date cu caracter personal sunt prelucrate;
 • va lua măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele sunt corecte și, dacă este necesar, actualizate;
 • va lua măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • se va asigura că datele cu caracter personal nu sunt păstrate mai mult decât este necesar;
 • se va asigura că există măsuri de securitate adecvate în ceea ce privește datele cu caracter personal, inclusiv protecția împotrivă prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

VI. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” va șterge sau va anonimiza datele cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care datele personale au fost prelucrate inițial, luând în considerare activitatea Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” și cerințele legale impuse Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

VII. TRANSFERURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate decât terților din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European și doar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în această Politică de confidențialitate.

Cu toate acestea, datele cu caracter personal vor fi transferate către țările terțe sau organizațiile internaționale care emit garanții cu privire la nivelul adecvat de protecție.

În cele ce urmează, Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” va prezenta furnizorii către care transfera date cu caracter personal, industria din care fac parte și localizarea acestora.

Lista acestor furnizori se va actualiza periodic, în funcție de necesitățile activității Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act”.

NrDenumire furnizor Specificul activității desfășurateLocalizare (țara)
1Agercont SRLContabilitateRomânia
2BRDBancăRomânia
3ROSPOT SRLHosting siteRomânia

În relația cu partenerii contractuali, cât și în relația cu terțele persoane care au acces la datele cu datele cu caracter personal personal, au fost impuse prevederi contractuale care obligă la respectarea legislației în materia protecției datelor cu caracter contractual și la respectarea standardelor de securitate impuse de Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act”.

Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” garantează că nu va vinde datele cu caracter personal colectate de la persoanele vizate și nu va trasmite aceste date decât celor în drept să le primească, cu respectarea obligațiilor legale.

VIII. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrările datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul la informare (dreptul de a fi informat în legătură cu toate aspectele pe care le implică prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal);
 • dreptul de acces la date (dreptul de a obține confirmarea din partea Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și accesul la aceste date);
 • dreptul de opoziție (dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal);
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la rectificare (dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete);
 • dreptul la restricționarea prelucrării (dreptul de obține restricționarea prelucrării) ;
 • dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” sau de a solicita transmiterea acestora unui alt operator de date cu caracter personal);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate; și
 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere și de a vă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi persoana vizată va adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act”, la adresa municipiul București, Bulevardul Iuliu Maniu nr 52-72 Bl.3 sc. D et. 3 ap. 133 sector 6, pe mail la adresa office@citizen-act.ro

Pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” elaborează un cadru intern de standarde, regulamente și politici pentru a păstra siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Așa cum legea în materia datelor cu caracter personal prevede, Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” are implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru integritatea datelor cu caracter personal.

IX. SECURITATEA DATELOR

Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” va implementa următoarele măsuri pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului:

 • pseudonimizare și criptare;
 • asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și resistentei continue a sistemelor și serviciilor de prelucrare;
 • capacitatea de a restabili în timp util disponibilitatea și accesul la date cu caracter personal în cazul unui incident de încălcare a securității; și
 • testarea, evaluarea și aprecierea periodică a măsurilor tehnice și organizaționale menite să asigure securitatea prelucrării datelor.

Pentru toate situațiile în care Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” externalizează prelucrarea datelor cu caracter personal, va efectua o investigație adecvată cu privire la măsurile de securitate tehnică și organizațională implementate de furnizorul de serviciu și se va asigura că încheie acorduri scrise cu astfel de furnizori prin care să impună respectarea cerințelor legislației aplicabile din materia protecției datelor cu caracter personal și instrucțiunilor Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” și să dispună de măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale și se va asigura că aceste măsuri de securitate există în practică.

X. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL („DPIA”)

În cazul în care trebuie implementat un nou proces sau sistem care implică prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul sau în numele Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act”, în special prin utilizarea noilor tehnologii sau printr-o schimbare semnificativă a unui proces sau a unui sistem existent, persoana responsabilă de punerea în aplicare sau modificare a procesului sau a sistemului trebuie să evalueze mai întâi impactul operațiunilor de prelucrare preconizate asupra protecției datelor cu caracter personal.

XI. ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Încălcările securității datelor cu caracter personal trebuie soluționate fără întârziere și cât mai curând posibil în mod rezonabil.

Orice încălcare, pierdere sau altă situație de risc suspectată sau detectată, care ar putea duce la o încălcare a datelor, trebuie să fie notificată imediat către Adriana Mitu. Trebuie să se țină seama de faptul că Centrul pentru Politici Cetățenești „Citizen Act” poate fi obligată să notifice autorităților competențe încălcările într-o perioadă de 72 de ore de la încălcarea securității datelor cu caracter personal.

XII. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate este revizuită constant pentru a asigura drepturile persoanelor vizate și pentru a îmbunătăți modaliatile de prelucrare și de asigurare a securității datelor cu caracter personal prelucrate.